▪ ▪ ▪ Bine  aţi   venit  pe   site-ul   Direcţiei  Generale   pentru   Evidenţa  Persoanelor   Argeş! ▪ ▪ ▪
Pagina principală Serviciul Stare Civilă Serviciul Evidenţa Persoanelor Materiale Utile Legislaţie Contact

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
D.G.E.P Argeş  ◘ O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare aprobată prin Legea nr. 372/2002 cu modificările şi completările ulterioare.
  ◘ O.G. nr.50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor aprobată, completată şi modificată prin Legea nr.520/2004.
  ◘ H.G. nr.2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.
     ◘  Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
  ◘ Hotărārea C.J. Argeş nr. 93/22.12.2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Argeş.
  ◘ Hotărārea C.J. Argeş nr. 93/22.12.2008 privind schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Argeş în DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ARGEŞ.
  ◘ Hotărārea C.J. Argeş nr. 115/25.07.2013 privind schimbarea denumirii DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ARGEŞ în DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ARGEŞ.


Procedura prevăzută de lege în cazul în care persoana se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legea nr.  544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  Art. 7. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
  (2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.
  (3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare şi în format electronic.
  Art. 21. - (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
  (2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
  (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atāt informaţiile de interes public solicitate iniţial, cāt şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
  Art. 22. - (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aceasta poate face plāngere la secţia de contencios administrativ a tribunalului Argeş sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plāngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
  (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
  (3) Hotărārea tribunalului este supusă recursului.
  (4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
  (5) Atāt plāngerea, cāt şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.


      Direcţia Generală Pentru Evidenţa Persoanelor Argeş
  
  Adresa:
  Bd. Republicii, nr 60,
  Bl E3C, Piteşti

  Tel: 0248/210.359

  Fax: 0248/210.359
    
  Director executiv:
  Badea Viorel-Marian  »


 
  Program de lucru

  Luni-Joi :  8.00-16.30
  Vineri : 8.00-14.00

  Program de audienţe

    Director executiv
  Luni :  10.00-12.00
   
   Şef Serviciu Stare Civilă
  Miercuri :  9.00-11.00
  
  Şef Serviciu Evidenţa
  Persoanelor

  Joi :  9.00-11.00

  Program de audienţe
      la D.E.P.A.B.D.


    Comisar-şef de poliţie
      Baba Dumitru Florin

  Joi : 12.00-14.00 - Director

    Comisar-şef de poliţie
    Sălăjan Radu-Doru-Ioan

  Marţi : 12.00-14.00 -
     Director adjunct


    Comisar-şef de poliţie
      Berbecariu Anca

  Marti : 12.00-14.00 -
     Director adjunct
      Evidenţa Persoanelor


    Comisar-şef de poliţie
      Joiţa Florin

  Marti : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu
      Evidenţa Persoanelor


    Comisar-şef de poliţie
      Sîrb Carmen-Ionela

  Luni : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu Coordonare
      Stare Civilă