▪ ▪ ▪ Bine  aţi   venit  pe   site-ul   Direcţiei  Generale   pentru   Evidenţa  Persoanelor   Argeş! ▪ ▪ ▪
Pagina principală Serviciul Stare Civilă Serviciul Evidenţa Persoanelor Materiale Utile Legislaţie Contact

SERVICIUL STARE CIVILǍ


Serviciul Stare Civilă are următoarele atribuţii principale:

   ◙ îndrumă şi  controlează cel puţin o dată pe an activitatea de stare civilă pe teritoriul judeţului, pe baza programului întocmit la începutul fiecărui an, aprobat de preşedintele Consiliului Judeţean şi avizat de secretarul judeţului;

   ◙ ţine evidenţa şi răspunde de buna conservare şi asigurarea securităţii registrelor de stare civilă exemplarul II, a celorlalte documente aflate în arhiva stării civile, precum şi a ştampilelor pentru menţiuni;

   ◙ eliberează extrase de pe actele de naştere, căsătorie şi deces la cererea autorităţilor publice prevăzute art. 72 din legea nr. 119/1996, republicată;

   ◙ întocmeşte anual necesarul de certificate, registre de stare civilă şi cerneală specială, pentru anul următor, pe care le comunică Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;

   ◙ înregistrează în registrul de intrare-ieşire, operează în registrele exemplarul II, în termenele legale, comunicările de menţiuni, restituie menţiunile incomplete sau completate greşit (pentru care ţine o evidenţa separată);

   ◙ desemnează un reprezentant care să participe la concursurile organizate în vederea încadrării personalului de specialitate în domeniul stării civile.

   ◙ asigură consiliere de specialitate în vederea soluţionarii unor speţe din domeniul stării civile sesizate de serviciile publice comunitare locale şi primăriile din judeţ;

   ◙ sesizează D.E.P.A.B.D. şi organele de Inspectoratului Judeţean de Poliţie în cazul dispariţiei unor documente de stare civilă cu regim special de la  oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor;

   ◙ asigură prezenţa unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civilă, cu ocazia schimbării din funcţie a personalului cu atribuţii de stare civilă, sau când, din diferite motive, acesta trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

   ◙ asigură instruirea ofiţeriilor de stare civilă pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a acestora.  Programul de desfăşurare a instructajelor se întocmeşte la începutul fiecarui an;

   ◙ întocmeşte situaţii statistice semestriale privind activitatea de stare civilă din judeţ, precum şi a serviciului de stare civilă din cadrul D.J.E.P.;

   ◙ se îngrijeşte de reconstituirea, prin copiere, a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse – parţial sau total – după exemplarul existent în arhiva proprie, certificând exactitatea datelor înscrise;

   ◙ primeşte şi distribuie în teritoriu listele de coduri numerice precalculate şi verifică modul de atribuire, gestionare şi înscriere a lor în actele de stare civilă;

  ◙ constată contravenţiile prevăzute de art.135 alin.1 lit. „f” si „g” din Legea nr. 272/2004, precum şi contravenţiile săvârşite pe linie de stare civilă prevăzute de Legea nr. 119/1996, republicată;

  ◙ controlează şi coordonează cel puţin de două ori pe an activitatea de stare civilă desfăşurată de birourile de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciilor publice de evidenţă a persoanei municipale şi orăşeneşti. După fiecare control se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde şi termene de rezolvare a deficienţelor;

   ◙ întocmeşte referate privind concluziile rezultate în urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă şi face propuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii pe care le prezintă Preşedintelui Consiliului Judeţean spre aprobare sau eventual, respingere;

Pagina 1  / Pagina 2